Dataskyddspolicy

1. Identifiering.

1.1. Mac Puar, S.A. (hädanefter kallat MP); ett företag registrerat i Mercantile Registry of Seville, volym 194, sida 107, avsnitt 3, blad SE-5611; med momsregistreringsnummer A41023607; registrerat kontor på Leonardo Da Vinci Street, 15, 41092, Seville (Spanien); telefon (+34) 902197277; och e-post elevacion@mpascensores.com, är ägare till webbplatsen med internetadress http://www.mpascensores.com, http://mpascensores.es, http://www.mpascenseurs.fr, http://mpliften.nl, http://mpliften.be, http://mplifts.pl, http://www.mplifts.cz, http://www.mpifma.ro, https://mphiss.se, samt deras konton i sociala medier (hädanefter kallat den här webbplatsen).

1.2. MP är ägare till följande konton i sociala medier:

Facebook
YouTube
• Google+
• Twitter
• LinkedIn

1.3. Personen som använder den här webbplatsen (hädanefter kallad användaren) garanterar att han eller hon innehar den minimiålder (16 år) som fastslagits av dataskyddsförordningen (GDPR) eller nationell lagstiftning gällande tjänster i informationssamhället.

1.4. Genom att använda den här webbplatsen godkänner användaren uttryckligen alla klausuler i den här juridiska informationen, dess integritetspolicy, och dess cookiepolicy, samt alla särskilda villkor som angivits för användandet av vissa tjänster. Om någon av nämnda klausuler ej godkänns, måste användaren avstå från att använda den här webbplatsen.

2. Kontrollantens behandling av persondata.

2.1. Utökad information om hur MP behandlar data i egenskap av kontrollant finns här nedanför.

Data som lämnas i ansökningsformuläret “Kundtjänst”
Vem är kontrollant för behandlingen av dina data? MP (mer information under punkt 1.1).
Vad är syftet med behandlingen av dina persondata?

 

Vi behandlar informationen du ger oss, eller ger dig tillträde, för att kunna hantera det som anges i din kommunikation.
Hur länge lagrar vi dina data? Vi lagrar de persondata som du ger oss under hanteringen av vår kommunikation så länge vår affärsrelation kvarstår, eller under den tid som krävs för att uppfylla våra juridiska förpliktelser.
Hur legitimeras behandlingen av dina data? Den lagliga grunden till behandlingen av dina data är ditt frivilliga samtycke.
Till vilka mottagare kommer dina data att vidarebefordras? Inga data överförs till tredje part, utom vid juridiska förpliktelser eller med föregående tillåtelse.
Vilka rättigheter har du när du ger oss dina data? Du har rätt att begära av MP att de ger dig tillgång till, eller rättar eller raderar persondata, eller begränsar behandlingen som rör användaren eller motsäga dig behandlingen. Du har även rätt till dataportabilitet, rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke och rätt att framföra klagomål till en övervakande myndighet (mer information under punkt 6).
Vilka data är obligatoriska?

 

Alla data i ansökningsformuläret är obligatoriska. Om du inte förser oss med dessa data kommer du inte att kunna kontakta MP.
Kontakt via e-post
Vem är kontrollant för behandlingen av dina data? MP (mer information under punkt 1.1).
Vad är syftet med behandlingen av dina persondata?

 

Vi behandlar informationen du ger oss, eller ger dig tillträde, för att kunna sortera och besvara kommunikationen till vår e-post.
Hur länge lagrar vi dina data? Vi lagrar de persondata som du ger oss under hanteringen av vår kommunikation så länge vår affärsrelation kvarstår, eller under den tid som krävs för att uppfylla våra juridiska förpliktelser.
Hur legitimeras behandlingen av dina data? Den lagliga grunden till behandlingen av dina data är ditt frivilliga samtycke.
Till vilka mottagare kommer dina data att vidarebefordras? Inga data överförs till tredje part, utom vid juridiska förpliktelser eller med föregående tillåtelse.
Vilka rättigheter har du när du ger oss dina data? Du har rätt att begära av MP att de ger dig tillgång till, eller rättar eller raderar persondata, eller begränsar behandlingen som rör användaren eller motsäga dig behandlingen. Du har även rätt till dataportabilitet, rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke och rätt att framföra klagomål till en övervakande myndighet (mer information under punkt 6).
Vilka data är obligatoriska?

 

Du behöver inte tillhandahålla någon information för att kontakta MP via e-post.
Kontakt via e-post
Vem är kontrollant för behandlingen av dina data? MP (mer information under punkt 1.1).
Vad är syftet med behandlingen av dina persondata?

 

Vi behandlar informationen du ger oss, eller ger dig tillträde, för att kunna sortera och besvara kommunikationen till vår e-post.
Hur länge lagrar vi dina data? Vi lagrar de persondata som du ger oss under hanteringen av vår kommunikation så länge vår affärsrelation kvarstår, eller under den tid som krävs för att uppfylla våra juridiska förpliktelser.
Hur legitimeras behandlingen av dina data? Den lagliga grunden till behandlingen av dina data är ditt frivilliga samtycke.
Till vilka mottagare kommer dina data att vidarebefordras? Inga data överförs till tredje part, utom vid juridiska förpliktelser eller med föregående tillåtelse.
Vilka rättigheter har du när du ger oss dina data? Du har rätt att begära av MP att de ger dig tillgång till, eller rättar eller raderar persondata, eller begränsar behandlingen som rör användaren eller motsäga dig behandlingen. Du har även rätt till dataportabilitet, rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke och rätt att framföra klagomål till en övervakande myndighet (mer information under punkt 6).
Vilka data är obligatoriska?

 

Du behöver inte tillhandahålla någon information för att kontakta MP via e-post.
Kontakt via sociala medier
Vem är kontrollant för behandlingen av dina data? MP (mer information under punkt 1.1).
Vad är syftet med behandlingen av dina persondata?

 

Vi behandlar informationen du ger oss, eller ger dig tillträde, i syfte att hålla kontakten på sociala medier.
Hur länge lagrar vi dina data? Vi lagrar de persondata som du ger oss under hanteringen av vår kommunikation så länge vår affärsrelation kvarstår, eller under den tid som krävs för att uppfylla våra juridiska förpliktelser.
Hur legitimeras behandlingen av dina data? Den lagliga grunden till behandlingen av dina data är ditt frivilliga samtycke.
Till vilka mottagare kommer dina data att vidarebefordras? Inga data överförs till tredje part, utom vid juridiska förpliktelser eller med föregående tillåtelse.
Vilka rättigheter har du när du ger oss dina data? Du har rätt att begära av MP att de ger dig tillgång till, eller rättar eller raderar persondata, eller begränsar behandlingen som rör användaren eller motsäga dig behandlingen. Du har även rätt till dataportabilitet, rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke och rätt att framföra klagomål till en övervakande myndighet (mer information under punkt 6).
Vilka data är obligatoriska?

 

Du behöver inte tillhandahålla någon information för att kontakta MP via sociala medier.

3. Behandling av persondata som behandlare.

3.1. Användaren som skriver kontrakt om tillhandahållande av tjänster med MP som behandlare, ger behandlaren rätt att behandla de persondata som krävs för att tillhandahålla den begärda tjänsten.

3.2. Vid utförandet av de tjänster som relaterar till att uppfylla målet för det här uppdraget, ger kontrollanten MP tillgång till de persondata som behövs för att tillhandahålla den begärda tjänsten.

3.3. Det här avtalet varar så länge affärsrelationen kvarstår. När kontraktsrelationen upphör måste MP återlämna alla persondata till kontrollanten, eller skicka dem till en annan behandlare som anges av kontrollanten, och radera alla kopior i deras ägo. Data kan dock behållas i blockerad form för att hantera eventuella administrativa eller juridiska åtaganden.

3.4. MP och all dess personal är skyldiga att:

 • Enbart använda de persondata som är mål för behandlingen, eller som samlats in för att medräknas, för det här uppdraget. Data får inte användas i något annat syfte.
 • To process the data according to the instructions of the controller.
 • Behandla data i enlighet med kontrollantens instruktioner.
  • Behålla ett skriftligt register över alla kategorier av behandlingsaktiviteter som utförts åt kontrollanten, vilket omfattar:
  • Namn och kontaktinformation för behandlaren eller behandlarna och varje kontrollant som behandlarna agerar åt.
  • De behandlingskategorier som utförts av varje kontrollant.
  • En generell beskrivning av tillämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som används.
 • Inte vidarebefordra data till tredje part, om det inte finns uttryckligt tillstånd från kontrollanten, i juridiskt tillåtna fall. Om behandlaren vill leja ut arbete måste kontrollanten informeras och tillstånd begäras i förväg.
 • Bibehålla sekretess gällande de persondata som de har tillgång till under den här ordern, även efter att kontraktet upphör.
 • Garantera att de auktoriserade personer som behandlar persondata förbinder sig, uttryckligt och skriftligt, att respektera diskretionen och följa tillhörande säkerhetsåtgärder, som de måste ha enkel tillgång till.
 • Bibehålla dokumentation åt kontrollanten som visar att skyldigheterna i föregående avsnitt efterlevs.
 • Garantera att de personer som är auktoriserade att behandla persondata har nödvändig utbildning.
 • När påverkade användare utnyttjar sin rätt till åtkomst, korrigering, radering och opponering, begränsning av behandling och dataportabilitet hos MP, måste detta kommuniceras via e-post till kontrollanten. Denna kommunikation måste ske omedelbart och aldrig senare än arbetsdagen efter mottagandet av begäran, om tillämpligt tillsammans med annan information som är relevant för att lösa begäran.
 • Meddelande om brott mot datasäkerhet: MP meddelar datakontrollanten, utan otillbörligt dröjsmål och via sin egen e-post, om brottet mot datasäkerhet gällande persondata i deras ägo som de känner till, tillsammans med all relevant information om händelsens dokumentation och kommunikation. Följande information måste minst ingå:
  • Beskrivning av karaktären hos brottet mot säkerhet för persondata, om möjligt med kategorier och uppskattat antal påverkade berörda parter, och kategorier och antal påverkade register med persondata.
  • Information om en kontaktperson som kan ge mer information.
  • Beskrivning av möjliga konsekvenser av brottet mot säkerheten för persondata.
  • Beskrivning av införda eller föreslagna åtgärder för att reparera brottet mot säkerhet för persondata, om möjligt med de åtgärder som vidtagits för att motverka eventuella negativa effekter. Om informationen inte kan tillhandahållas samtidigt, och i den utsträckning det inte sker, ska informationen tillhandahållas successivt utan otillbörligt dröjsmål.
 • MP skall, på kontrollantens begäran, vidarebefordra dessa brott mot datasäkerheten till kontrollanten snarast möjligt, när det är troligt att brottet kan innebära en stor risk för individers rättigheter och frihet. Kommunikationen ska ske på ett tydligt och enkelt språk och innehålla de element som fastslås av kontrollanten i varje fall, vilket minst omfattar:
  • Karaktären hos dataintrånget.
  • Kontaktdata där kontrollanten kan inhämta mer information.
  • Beskrivning av möjliga konsekvenser av brottet mot säkerheten för persondata.
  • Beskrivning av införda eller föreslagna åtgärder, av kontrollanten, för att reparera brottet mot säkerhet för persondata, om möjligt med de åtgärder som vidtagits för att motverka eventuella negativa effekter.
 • Försörjning åt kontrollanten med all information som demonstrerar efterlevnaden av dennes förpliktiganden, samt resultatet av revisioner eller inspektioner utförda av den ansvariga personen eller en annan revisor utsedd av denne.
 • Implementering av nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som garanterar diskretion, integritet, tillgänglighet och permanent återhämtning för behandlingssystem och tjänster.
 • Återlämning av persondata till kontrollanten och, om möjligt,de media där de förekommer, när tjänsten är slutförd.
 • Återlämningen måste inkludera en total radering av befintliga data i den datorutrustning som används av MP. MP kan dock behålla en kopia, med all data tillbörligt blockerad, så länge ansvaret för utförandet av förbehållet kan härledas.

3.5. Kontrollantens skyldigheter:

 • Tillhandahålla nödvändiga data till behandlaren så att denne kan tillhandahålla tjänsten.
 • Se till att MP följer dataskyddsförordningen, innan och under behandlingen.
 • Övervaka behandlingen.

4. Sociala medier

4.1. När användaren går in på MP:s konton på sociala medier, innebär det ett godkännande av att de behandlar användarens persondata i enlighet med deras integritetspolicyer:
Facebook
YouTube
• Google+
• Twitter
• LinkedIn

5. Garanti.

5.1. Användaren garanterar att den angivna informationen är sanningsenlig, korrekt och uppdaterad, och ansvarar för alla skador och förluster, direkta eller indirekta, som kan uppstå genom ett brott mot denna skyldighet.

5.2. Om de data som tillhandahålls tillhör en tredje part, garanterar användaren att han eller hon har informerat denna tredje part och fått tillstånd att förse MP med sina persondata.

6. Rättigheter.

6.1.Rätt till tillgång: Användaren har rätt att av MP få bekräftelse om huruvida hans eller hennes persondata behandlas och, i befintliga fall, få tillgång till dessa persondata.

6.2. Rätt till rättelse: Användaren har rätt att utan otillbörligt dröjsmål få en rättelse av felaktiga persondata om honom eller henne från MP. Med behandlingens syfte i åtanke, ska användaren ha rätt att få ofullständiga persondata färdigställda, inklusive möjlighet att tillhandahålla en komplettering.

6.3. Right to erasure: The User shall have the right to obtain from the controller the erasure of personal data concerning him or her without undue delay and the controller has the obligation to erase personal data without undue delay.

6.4. Rätt till begränsning av behandling: Användaren har rätt att få MP att begränsa behandlingen.

6.5. Rätt till dataportabilitet: Användaren har rätt att få de persondata som rör honom eller henne, som han eller hon har tillhandahållit MP, i ett strukturerat, normalt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa data till en annan kontrollant utan hinder från kontrollanten till vilken dessa persondata har tillhandahållits.

6.6. Rätt till invändningar: Användaren har rätt att komma med invändningar, motiverat av hans eller hennes särskilda situation, när som helst under behandlingen av persondata som rör honom eller henne. MP skall avbryta behandlingen av persondata om inte kontrollanten kan framställa övertygande lagliga grunder till behandlingen som åsidosätter datamålets intressen, rättigheter och friheter, eller för etablering, utövning eller försvar mot juridiska anspråk.

6.7. Automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering: Användaren har rätt att inte utsättas för ett beslut som är helt baserat på automatiserad behandling, inklusive profilering, och som frambringar juridiska effekter beträffande honom eller henne, eller som påverkar honom eller henne på liknande sätt.

6.8. Rätt att återkalla samtycke: Användaren har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. Återkallelsen av samtycke skall inte påverka berättigandet till utförd behandling baserat på samtycket innan dess återkallelse. Det skall vara lika lätt att återkalla samtycket som att lämna det.

6.9. Användaren kan när som helst utnyttja sin rätt till tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandling, invändning och portabilitet, genom att skriva till Pabellón MP, Leonardo Da Vinci Street, 15, 41092, Seville (Spanien), eller till e-postadressen elevacion@mpascensores.com.

6.10. Mer information om dessa rättigheter finns här..