Integritetspolicy för MP Hiss AB

Senast uppdaterad i januari 2021

ÖVERSIKT AV VÅR INTEGRITETSPOLICY

 1. OM OSS Vi är MP Hiss AB och vi behandlar dina personuppgifter i egenskap av behandlingsansvarig. Detta innebär att vi är ansvariga för användning och skydd av dina uppgifter.
 2. VAD ANVÄNDER VI DINA UPPGIFTER TILL? Vi kommer att använda dina uppgifter (som tillhandahålls online eller på annat sätt), för bland annat att svara på dina frågor, tvivel och förslag.
 3. VARFÖR ANVÄNDER VI DEM? Vi har rätt att behandla dina uppgifter eftersom vi har ett legitimt intresse av att behandla dina förfrågningar, frågor och tillfredsställa dina frågor och förslag.
 4. Med vem delar vi dina uppgifter? Vi kommer att dela dina uppgifter med tjänsteleverantörer som hjälper eller stöder oss, oavsett om det är företag från MP-gruppen eller externa affärspartners som vi har nått en överenskommelse med, och om de är belägna inom eller utanför Europeiska unionen.
 5. DINA RÄTTIGHETER. Du har rätt att få åtkomst till, rätta eller radera dina personuppgifter, samt att begränsa behandlingen av dem. I vissa fall har du även andra rättigheter, till exempel att motsätta dig vår användning eller portering av dina uppgifter, samt att dra tillbaka ditt samtycke, som vi förklarar i detalj nedan.

Vi inbjuder dig till att läsa vår fullständiga Integritetspolicy nedan för att i detalj förstå hur vi kommer att använda dina personuppgifter och de rättigheter du har i förhållande till dem.

INNAN DU BÖRJAR…

 • I denna Integritetspolicy hittar du all relevant information som gäller för användning av våra kunders, leverantörers och användares personuppgifter, oavsett kanal eller medium (som online, via telefon, sociala nätverk eller via e-post) du använder för att interagera med oss.
 • Vi är transparenta när det kommer till vad vi gör med dina personuppgifter, så att du förstår konsekvenserna av användningen vi utför eller de rättigheter du har i förhållande till dina uppgifter:
  • All information i denna Integritetspolicy är permanent tillgänglig för dig att konsultera när du anser det lämpligt.
 • Några namn som vi kommer att använda i denna Integritetspolicy:

När vi talar om vår Plattform kommer vi generellt att hänvisa till någon av de kanaler, digitala medier eller personliga medel som du har använt för att interagera med oss.

När vi talar om Användare kommer vi att hänvisa till alla personer (över 16 år) som besöker denna webbplats och har tillräcklig rättslig förmåga att bevilja samtycke i förhållande till MP-tjänsterna.

 • Genom att komma åt denna webbplats accepterar användaren uttryckligen alla klausuler i deras juridiska information, denna integritetspolicy och dess cookiepolicy, liksom alla de särskilda villkor som samlas in för användning av vissa tjänster. Om du inte accepterar någon av de ovannämnda klausulerna måste användaren avstå från att komma åt denna webbplats.

1. VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV DIN UPPGIFTER?

Den ansvarige för behandlingen av dina uppgifter är:

Med andra ord är MP (hädanefter ”vi”) ansvariga för behandlingen. Detta innebär att vi är ansvariga för behandlingen samt skyddet av dina personuppgifter.

2. VAD ÄR SYTET MED BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Beroende på vilka produkter, tjänster eller funktioner du vill nyttja kommer vi att behöva behandla uppgifter eller annat, vilket i allmänhet kommer att vara följande, beroende på vad som är tillämpligt:

 • Dina identifieringsbara uppgifter (till exempel ditt namn, efternamn, språk och marknad som du interagerar med oss från och kontaktinformation osv.).
 • Transaktionsinformation (till exempel information du ger oss om dina beställningar, begärda uppskattningar, anläggningens status, teknisk support, fakturor osv.).
 • Anslutnings- och navigationsdata.

Kom ihåg – när vi ber dig fylla i dina personuppgifter för att ge dig åtkomst till alla funktioner eller tjänster från MP, så kommer vi att markera vissa fält som obligatoriska, eftersom detta är uppgifter som vi behöver för att kunna tillhandahålla tjänsten eller ge dig åtkomst till funktionen i fråga. Om du bestämmer dig för att inte förse oss med denna information kanske du inte kommer att kunna nyttja dessa tjänster eller funktioner.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

Kontakt Syfte
1. För att delta i de förfrågningar eller ansökningar du gör via Kundtjänst Vi behandlar endast de personuppgifter som du har gett oss i formuläret eller godkänner åtkomst, som är absolut nödvändiga för att hantera eller lösa din begäran eller ansökan.
2. För att delta i förfrågningar eller ansökningar från vår kanal ”Begäran om offert” Vi behandlar endast de personuppgifter du har gett oss i formuläret eller via godkänd åtkomst, som är absolut nödvändiga för att hantera eller lösa din begäran eller ansökan.
3. För att delta i förfrågningar eller ansökningar via e-post Vi behandlar endast de personuppgifter du har gett oss i formulär eller via godkänd åtkomst, som är absolut nödvändiga för att hantera eller lösa det som anges i din kommunikation.
4. För att delta i förfrågningar eller ansökningar från sociala nätverk Vi behandlar endast de personuppgifter som du har gett oss i formulär eller via godkänd åtkomst, som är absolut nödvändiga för hantering av kontakter i sociala nätverk.

 

3. VAD ÄR DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLING AV DINA UPPGIFTER?

Den rättsliga grund som gör det möjligt för oss att behandla dina personuppgifter beror även på behandlingen syfte, vilket förklaras i följande tabell:

Kontakt Legitimitet
·         Kundtjänst

·         E-postadresser

·         ”Offertförfrågningar”

·         Sociala medier

När du kontaktar oss anser vi att ditt samtycke till att få svar på din begäran har givits frivilligt, liksom att det finns ett legitimt intresse av att svara på de förfrågningar eller frågor som du framför med de olika befintliga kontaktmedlen. Vi förstår att behandlingen av dessa uppgifter också är till nytta av samt av intresse för dig, eftersom det gör att vi kan hjälpa dig och svara på de frågor som ställs

När du kontaktar oss, särskilt för hantering av incidenter relaterade till produkten/tjänsten i vårt företag MP Hiss AB., är behandlingen nödvändig för genomförandet av försäljningsavtalet.

När din fråga är relaterad till utövandet av de rättigheter som vi kommer att informera dig om nedan, eller till de anspråken relaterade till produkterna eller tjänsterna från MP Hiss AB som legitimerar oss att behandla dina uppgifter är efterlevnaden av de lagliga skyldigheterna oerhört viktig för oss.

 

4. VAD ÄR DATALAGRINGSPERIODEN?

Lagringsperioden för dina uppgifter beror på syftet för vilket vi behandlar dem, vilket förklaras nedan:

Kontakt Lagringstid
1. Kundtjänst Vi kommer att behandla och lagra dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att sköta kommunikationen med dig, samtidigt som vi upprätthåller avtalsförhållandet, eller under den tid som krävs för att följa lagliga skyldigheter.
2. Offertförfrågan De personuppgifter som du tillhandahåller kommer att behandlas och lagras medan din begärda offert hanteras, så länge det är avtalsenligt eller som vi upprätthåller avtalsförhållandet, eller under den tid som krävs för att följa lagliga skyldigheter
3. E-post Vi kommer att behandla och lagra dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att sköta kommunikationen med dig, samtidigt som vi upprätthåller avtalsförhållandet, eller under den tid som krävs för att följa lagliga skyldigheter.
4. Sociala medier Vi kommer att behandla och lagra dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att sköta kommunikationen med dig, samtidigt som vi upprätthåller avtalsförhållandet, eller under den tid som krävs för att följa lagliga skyldigheter.

Oavsett om vi behandlar dina uppgifter under den tid som det är absolut nödvändig för att uppfylla motsvarande syfte så kommer vi därefter att lagra och skydda dem vederbörligen under den period under vilken ansvar från behandlingen kan uppstå, i enlighet med gällande bestämmelser. När de möjliga åtgärderna har ordinerats i båda fallen kommer vi att radera personuppgifterna.

5. KOMMER VI ATT DELA DINA UPPGIFTER MED TREDJE PARTER?

För att uppfylla de syften som anges i denna integritetspolicy är det nödvändigt att vi ger tillgång till dina personuppgifter till MP Group-enheter och tredje parter som ger oss support i de tjänster vi erbjuder dig, vilka är:

 • Tekniska tjänsteleverantörer
 • Tjänsteleverantörer relaterade till kundtjänst

6. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER NÄR DU LÄMNAR UT DINA UPPGIFTER?

Vi förbinder oss att respektera sekretessen för dina personuppgifter och garantera utövandet av dina rättigheter. Du kan utöva detta kostnadsfritt genom att skicka ett e-postmeddelande till vår e-postadress protecciondedatos@mpcorporacion.com, där du helt enkelt anger orsaken till din begäran och rätten du vill utöva. Om vi anser det nödvändigt att identifiera dig kan vi begära en kopia av ett dokument som styrker din identitet.

Specifikt, oavsett syfte eller rättslig grund under vilken vi behandlar dina uppgifter, har du rätt till:

 • Be oss om tillgång till de uppgifter vi har om dig.
 • Be oss att rätta till de uppgifter vi redan har. Kom ihåg – genom att aktivt förse oss med dina personuppgifter på något sätt garanterar du att de är sanna, fullständiga, exakta och korrekta och du samtycker till att meddela oss om ändringar eller modifieringar av dem kommer att ske. Alla förluster eller skador som orsakats plattformen eller den person som ansvarar för plattformen eller någon tredje part på grund av kommunicerad felaktig, oriktig eller ofullständig information i registreringsformuläret är användarens enskilda ansvar. Kom ihåg att du som en allmän regel endast bör förse oss med dina personuppgifter, inte sådana från tredje part.
 • Be oss radera dina uppgifter om de inte längre är nödvändiga för det syfte vi behöver behandla dem, såsom tidigare informerats, eller om det inte längre finns någon rättslig grund för nämnda behandling.
 • Be oss att begränsa behandlingen av dina uppgifter, vilket i vissa fall innebär att du kan be oss att tillfälligt avbryta behandlingen av dina uppgifter eller att lagra dem utöver nödvändig tid, om du så önskar det.
 • Be oss om överförbarheten av uppgifterna när de tillhandahålls på ett automatiserat sätt, detta innebär att användaren har rätt att få de personuppgifter som berör hen, som har tillhandahållits till MP, i ett strukturerat format, för gemensam användning och mekanisk avläsning och att överföra dem till en annan behandlingsansvarig utan att förhindra den ansvariga till vilken de tillhandahölls.
 • Rätt att återkalla samtycke: Användaren har rätt att, när som helst återkalla sitt samtycke. Återkallande av samtycke ska inte påverka lagligheten av behandlingen som har baserat på samtycke innan det återkallas. Det är lika enkelt att dra tillbaka samtycke som att ge det.

Dessutom, när behandlingen av dina uppgifter baseras på vårt legitima intresse, eller är nödvändig för fullgörandet av ett uppdrag som utförs av allmänt intresse, har du också rätt att motsätta dig behandlingen av dina uppgifter.

Slutligen informerar vi dig om din rätt att framföra ett anspråk till relevant dataskyddsmyndighet.

7. HUR SKYDDER VI DIN RÄTTIGHETER?

Säkerhet och sekretess för personuppgifter

Vi åtar oss att hålla dina personuppgifter säkra och har implementerat lämpliga säkerhetspolicyer, regler och tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, olämplig användning, avslöjande, obehörig ändring, olaglig radering eller oavsiktlig förlust.

Alla våra anställda, medarbetare, konsulter och behandlingsansvariga (det vill säga de som behandlar dina personuppgifter för vår räkning för de syften som anges ovan) som har tillgång till dina uppgifter eller är relaterade till behandlingen av dem är skyldiga att följa dess sekretess.

8. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER. SOCIALA MEDIER.

Denna Integritetspolicy gäller enbart våra webbplatser och inte tredje parts webbplatser. Vi kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser som vi anser kan vara av intresse för dig. På grund av internets natur kan vi dock inte garantera sådana webbplatsers integritetskriterier eller ta ansvar för innehållet på andra webbplatser än webbplatserna.

Denna integritetspolicy gäller inte någon webbplats som inte tillhör MP, även om det finns en länk till den på vår webbplats. När du länkar till andra webbplatser bör du vara försiktig och granska deras integritetspolicy.

9. FÖRÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

MP kan ändra informationen i denna integritetspolicy när de anser det vara lämpligt. Vi föreslår därför att du kontrollerar denna integritetspolicy med jämna mellanrum för eventuella mindre förändringar eller om vi inför en viss interaktiv förbättring och utnyttjar det faktum att du alltid hittar den som en permanent informationspunkt på vår webbplats.

10. INFORMATION OM COOKIES

Vi använder cookies och liknande enheter för att underlätta din navigering på vår plattform, för att veta hur du interagerar med MP och, i vissa fall, för att kunna visa dig reklam baserat på dina surfvanor. Läs vår cookiepolicy för att lära dig mer om cookies och liknande enheter vi använder, dess syfte och annan användbar information.

Genom att komma åt denna webbplats accepterar användaren uttryckligen alla klausuler i dess juridiska information, denna integritetspolicy, och dess cookiepolicy, liksom alla särskilda villkor som samlats in för användning av vissa tjänster. Om du inte accepterar någon av de ovannämnda klausulerna måste användaren avstå från att komma åt denna webbplats.